• je prázdny
  za 0.00,- €
 • Môj profil
 FACEBOOK
 Reklama

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Všeobecné ustanovenia
 
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti XPerformance s. r. o., ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.shop-sklz.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.shop-sklz.sk
 
Identifikačné údaje spoločnosti:
XPerformance s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 10 , 821 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo:107687/B, IČO: 50 035 819, DIČ: 2120162616, IČ DPH: SK2120162616
Adresa elektronickej pošty predávajúceho: info@shop-sklz.sk
Telefónne číslo predávajúceho 0905 377 858
Operačné hodiny predávajúceho: bežné pracovné dni pondelok až piatok od 10,00 -17,00 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov. Číslo účtu: IBAN SK24 0900 0000 0050 7898 0099 vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s.
Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.shop-sklz.sk
 
2. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webovej stránke predávajúceho.
 
3. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
 
4. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Predávajúceho zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.
V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Predávajúceho zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.
 
II. Objednávanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy
 

 1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v nákupnom portáli predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená ( akceptovaná ) predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. VIII. VOP. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na nákupnom portáli a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov.  Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na portáli. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

 1. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@shop-sklz.sk.
 
3. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.
 
4. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.
 
5. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. VIII. VOP.
 
6. Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúceho pozostáva zo 4 krokov: a) výber tovaru  b) vyplnenie identifikačných údajov, c) výberu spôsobu platby, dopravy a ceny dopravy, d) odsúhlasenie obchodných podmienok, e) odoslanie objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednaj
 
7. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.
 
8. Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, identifikáciu kuopujúceho- obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko- dodaciu, fakturačnú adresu, IČO, DIČ,  e-mailový a telefonický kontakt  na kupujúceho.
 
III. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 1. 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, kupujúci má podľa § 7 z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteĺa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 7 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa uvedeného zákona povinný odovzdať, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 7 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
     Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 6 zákona č. 102/2014  Z. z.  zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
    2. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.
  3. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy v súlade s bodom 1. a 2. tohto článku sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 7 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho.
  4. Vprípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky
 

 1.      Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ).

 
Pri objednávke v rámci Slovenskej a Českej republiky hradí náklady na prepravu tovaru Kupujúci podľa ceny uvedenej pri objednávke vopred na účet predávajúceho alebo v hotovosti pri prebratí tovaru.
 
Pri platbe zo zahraničia je určený spôsob dodania tovaru kuriérom.  Náklady na prepravu tovaru je povinný uhradiť Kupujúci vopred na účet Predávajúceho . Náklady dopravy tovaru sa automaticky vygenerujú v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru. Kupujúci ako príkazca platby je povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.
 
   Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.
 
 
Predávajúci je platiteľom DPH.
 

 1.     Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.shop-sklz.sk tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na webovej stránke predávajúceho. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

 1.     Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy ( do okamihu prevzatia tovaru ) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

 1.     Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri bezhotovostnej platbe alebo hotovostnej platbe vkladom na účet predávajúceho najneskôr do 2 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a pred prevzatím tovaru. Kupujúci je oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a nákladov dopravy tovaru, avšak kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky predávajúcim ( uzatvorení zmluvy ),

Pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu.
 
 
5. Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom.
 
Článok VIII
Dodacie podmienky
 

 1.      Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa kedy bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov.

 1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 1 do 10 pracovných dní od dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov. Pre vybrané tovary, Predávajúci špecifikuje dátum dodania priamo na stránke vybraného tovaru.
 2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 3. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 
Článok X
Záručné podmienky a záručná doba
 

 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

 1. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 1. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov.

 1. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.

 1. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na www.shop-sklz.sk

 
Článok XI
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho alebo akéhokoľvek iného užívateľa webovej stránky, vrátane podmienok pre zasielanie obchodných oznámení, sa riadi pravidlami nakladania s osobnými údajmi, ktorých aktuálne plné znenie je k dispozícii na tejto webovej stránke v časti:  Ochrana osobných údajov.

 
Článok XIII
Záverečné ustanovenia
 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.


REKLAMAČNÉ PODMIENKY 

 
I. Všeobecné ustanovenia
 
1. Tento reklamačný poriadok (ďalej ako „Reklamačný poriadok) upravuje postup spoločnosti XPerformance s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 10 , 821 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo:107687/B, IČO: 50 035 819, DIČ: 2120162616, IČ DPH: SK2120162616 (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke www.shop-sklz.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho s tým súvisiace.
 
2. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa Reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.
 
3. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na www.shop-sklz.sk a v sídle Predávajúceho.
 
II. Zodpovednosť za vady
 
1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 
2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.
 
3. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 
4. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
 
5. Ak Kupujúci zistí, že tovar je neúplný alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za úplnú a bez vád a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
 
6. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.shop-sklz.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom zenení.
 
 
III. Miesto reklamácie
 

 1. Kupujúci si uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady prostredníctvom diaľkovej komunikácie vyplnením reklamačného tlačiva, ktoré si môže kupujúci stiahnuť na internetovej stránke www.shop-sklz.sk, zaslaním tlačiva spolu s reklamovaným tovarom poštou na adresu sídla spoločnosti XPerformance s.r.o., Ivanská cesta 10 , 821 04 Bratislava.

 1. V prípade diaľkovej komunikácie prostredníctvom reklamačného tlačiva je kupujúci povinný uviesť svoje kontaktné údaje, predložit doklad o kúpe, fotodokumentáciu alebo iné doklady, na základe ktorých predávajúci môže vybaviť reklamáciu. Kupujúci zároveň súhlasí, že doklady súvisiace s vybavením reklamácie môže predávajúci zasielať na ním uvedenú e-mailovú adresu.

 
 
IV. Priebeh reklamačného konania

 1. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim.

 1. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, je nevyhovujúci z dôvodu veľkosti a/alebo farby, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo inej veľkosti, resp. iný druh tovaru, max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy.

 1. Náklady na vrátenie tovaru za účelom jeho výmeny znáša Kupujúci, avšak len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 30 dní od dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.

 1. Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať.

 1. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny musí byť úplný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale s vysačkou. Originálny obal tovaru nesmie byť znehodnotený a nesmie javiť na sebe známky používania.

 1. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

 
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


V. Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy
 

 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, Predávajúci poskytuje Kupujúcemu možnosť odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj po zákonom stanovenej lehote, a to do 30 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba tridsiatich dní. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 Z. z.  zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

 1. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

 1. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy v súlade s bodom 1. a 2. tohto článku sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 7 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.

 1. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 
VI. Záverečné ustanovenia
 
1. Kupujúci zakúpením tovaru súhlasí s reklamačným poriadkom predávajúceho.
 

 1. Ak sa na predaj tovaru alebo poskytnutie služby vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú podmienky záruky odlišne od podmienok uvedených v tomto Reklamačnom poriadku, podmienky záruky uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach majú prednosť pred podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku, pri rešpektovaní kogentných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Zmena reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru, ktorý bol zakúpený počas účinnosti starého reklamačného poriadku.


Reklamačný formulár:

 


 

 Reklama