• je prázdny
    za 0.00,- €
  • Môj profil
 FACEBOOK
 Reklama

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH SPRACOVANIA


Spoločnosť XPerformance s. r. o. (ďalej len ,,Prevádzkovateľ“) uchováva a spracováva osobné údaje zákazníkov tohto e-shopu (ďalej len ,,Dotknutá osoba“) podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27.4.2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 
Údaje, ktoré spoločnosť XPerformance s. r. o. spracováva:
 
  • Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú: 
 
meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby. 
 
Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.
 
·     Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter),sú: 
 
emailová adresa, meno a priezvisko Dotknutej osoby. 
 
Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže  byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa. 
 
 
·     Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom poskytnutia služby Registrovaný zákazník, sú: 
 
meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby. 
 
Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností spojených s využitím služby Registrovaný zákazník, ktorú by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu. 
 
 
 
Spracovanie osobných údajov a prístup k osobným údajom
 
Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverená spoločnosť WEXBO s.r.o., IČO: 46 913 432, so sídlom Pádivého 687/7, 911 01 Trenčín, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 27261/R, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje eshopové riešenia spojené so zaistením riadnej prevádzky internetového obchodu, so správou newslettrových kampaní, ako aj s riadnym fungovaním služby Registrovaný zákazník, ako Sprostredkovateľ.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa a poskytovateľov prepravných služieb v súvislosti s doručením objednaného tovaru. 
Lehota spracovania a uchovávania osobných údajov
Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov. 
Pri službách newsletter a Registrovaný zákazník budú osobné údaje spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa a o 
o využívanie služby Registrovaný zákazník. 
 
Práva subjektov údajov
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. 
Tovar a/alebo služby ponúkané v internetovom obchode, newsletter ani služba registrovaný zákazník nie sú určené pre návštevníkov mladších ako 18 rokov. 
 
Súbory cookies
Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa v počítači alebo v mobilnom zariadení. Spoločnosť XPerformance s. r. o.  používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť návštevu Dotknutej osoby na tejto webovej stránke. Spoločnosť ich nepoužíva na uloženie osobných informácií Dotknutej osoby a ani ich neposkytuje tretím osobám. Na základe cookies získava spoločnosť údaje ako je celkový počet zákazníkov. Súbory cookies môže Dotknutá osoba  pomocou webového prehliadača odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. 
Odkazy
Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Prevádzkovateľ týmto upozorňuje, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Spoločnosť Xperformance s.r.o. nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.
Kontakt
V prípade pripomienok ohľadom spracovania osobných údajov alebo v prípade uplatnenia svojich práv je Dotknutá osoba oprávnená kontaktovať Prevádzkovateĺa poštou, e-mailom alebo telefonicky nasledovne:

XPerformance s.r.o.
Ivanská cesta 10
82104 Bratislava

e-mail: info@shop-sklz.sk
tel.: +421 918 682 486
 
Účinnosť
Tieto zásady ochrany osobných údajov a ich spracovania sú účinné od 24.05.2018.
 
 
 Reklama